jaarthema Rentmeesterschap

Geslaagde start van het jaarthema Rentmeesterschap

Op vrijdagavond 9 februari, bij de start van het jaarthema Rentmeesterschap werd de organisatie van deze bijeenkomst blij verrast met een onverwacht groot aantal bezoekers. In de grote zaal van Hotel Faber in Hoogezand stonden ongeveer 60 stoelen, in een ruime opstelling. Tussen half acht en acht uur vulde de zaal zich met meer dan het dubbele aantal bezoekers. Voor zo’n 130 mensen moest een zitplaats gevonden worden, de stoelen werden van alle kanten aangedragen. Ook de bezoekers kwamen overal vandaan, uit elk van de geloofsgemeenschappen, maar er waren ook genoeg belangstellenden die niet bij onze parochie horen. Een flink artikel in het dagblad en in de H-S krant heeft vast een positief effect gehad op de opkomst. Voor velen was het een goede gelegenheid om onze bisschop Cornelis van den Hout, misschien wel voor het eerst, te zien en te horen. Voor andere bezoekers, met een agrarische achtergrond was het een mooie aanleiding om de grote man van ‘hun’ coöperatie FrieslandCampina, Frans Keurentjes, te horen spreken.

Bisschop van den Hout hield een boeiende inleiding, waarin hij het begrip rentmeesterschap verbond met Gods schepping, de opgave voor ons mensen om wat door de zondeval kapot is gegaan weer heel te maken, de teloorgang van de natuur door menselijk toedoen en zijn eigen agrarische achtergrond in het Brabantse. Zijn betoog sluit aan op de encycliek Laudato Si, waarin de paus ons oproept de schepping te zien als om ons gemeenschappelijke huis en vraagt om verantwoordelijk om te gaan met dat huis en al zijn bewoners. We zien wat er in de omgang van ons mensen met de wereld mis is gegaan, omdat we onszelf als mensen centraal stelden en dachten dat we de natuur wel naar onze hand konden zetten. Rentmeesterschap vraagt van ons dat we niet alleen opkomen voor de natuur, maar ook opkomen voor al het menselijk leven. Rentmeesterschap heeft daarmee ook een menselijk en maatschappelijke dimensie.

Het betoog van Frans Keurentjes sloot hier mooi op aan. Ook hij begon met zijn eigen achtergrond als een uit Gelderland afkomstige landbouwer die met zijn gezin woonde en werkte op een familiebedrijf vlak achter de kwelders van het Groningse wad. Hij vertelde over de opgave voor FrieslandCampina om de wereld van voldoende, maar ook kwalitatief hoogwaardig voedsel te voorzien en daarbij zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de omgeving waarin de agrarische sector opereert. Waar het vroeger in het boerenbedrijf vooral ging over meer produceren en andere partijen zoals banken de boer zeiden wat hij moest doen, daar moet de boer nu steeds meer keuzes zelf maken, zelf beslissen in welke richting hij zijn bedrijf wil ontwikkelen. Over die keuzes is een coöperatie als FrieslandCampina regelmatig in gesprek met zijn leden. FrieslandCampina, als grote speler op de wereldmarkt ziet dat niet alleen maar om de kwantiteit, om de opbrengst gaat, maar dat de kwaliteit ook gewaardeerd wordt en dat de grote afnemers daar wat voor over hebben, omdat de consument op zoek is naar eerlijk voedsel. Dat voordeel komt bij een coöperatie uiteindelijk bij de leden, bij de boeren terecht. Kwaliteit is zo een ruimer begrip dan alleen de kwaliteit van het product. Het gaat ook om ethiek en ecologie: voedsel zo produceren dat het de bodem en het milieu niet uitput en eerlijk handelen, zodat we andere wereldburgers niet benadelen.

In de pauze hadden alle aanwezigen de mogelijkheid een vraag voor de sprekers op papier te zetten. Na de pauze stelde Annelien de Winter als gespreksleidster deze vragen aan de inleiders. Zo kwam het gesprek ook op de vraag wat we als parochie kunnen doen en wat we zelf kunnen doen, bij voorbeeld door kritisch te kijken naar het eten dat we te veel hebben en weg moeten gooien. Dat zijn onderwerpen die op de volgende avond over Rentmeesterschap aan de orde gaan komen, op 20 april. Dan gaat het over onze ‘ecologische voetafdruk’. Hoe kunnen we die kleiner maken, zodat we als totale wereldbevolking niet meer verbruiken dan onze aarde kan produceren. Zo kunnen we voor ons nageslacht nog voldoende hulpbronnen achterlaten en hoeven we hen niet op te zadelen met door ons mensen veroorzaakte rampen als de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Daarom zou mooi zijn als op 20 april opnieuw veel mensen werk willen maken van goed rentmeesterschap.

Wilt u ook een activiteit bijwonen kijk dan in onze activiteitenkalender of op de website

Activiteitenkalender 2018 Jaarthema Rentmeesterschap

Deel dit artikel