HEILIGE VAN DE MAAND MEI  Sint Matt(h)ias – apostel.

 

Op de herziene liturgische kalender van de Romeinse ritus staat het feest van Sint Mattias als apostelfeest op 14 mei.

Mattias werd gekozen om, in de plaats van Judas, getuige te worden van de verrijzenis van Jezus. Zo werd hij aan de groep van elf apostelen toegevoegd, zodat zij weer ‘de Twaalf’ werden.

Het verhaal van Mattias’ keuze staat in de Handelingen der Apostelen (1, 12-26). Nadat Jezus ten hemel was opgestegen, keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Het was Petrus die te midden van ongeveer 120 personen het woord nam en voorstelde om een vervanger te zoeken voor Judas Iskariot, die na zijn verraad zelfmoord had gepleegd. Petrus wilde dat Judas’ vervanger een man was uit het gezelschap van Jezus vanaf Jezus’ doop door Johannes de Doper tot aan de verrijzenis. De aanwezigen stelden twee kandidaten voor: Jozef, die ook Barnabas genoemd werd, en Mattias. Daarop baden de apostelen tot God en vroegen hem ‘degene aan te wijzen die Gij hebt uitverkoren’. In vers 1,26 staat: Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias.

Buiten Schriftgegevens weten we weinig van Mattias, wiens naam is afgeleid van Mattatias ‘geschenk van de Heer’  Eusebius van Caesarea (ca. 263-339), een vroege kerkelijke geschiedschrijver, vermeldt dat Mattias in Ethiopië het Evangelie heeft gepredikt. Daar zou hij ook de marteldood zijn gestorven. Andere overleveringen melden dat hij in Judea is gestenigd of gekruisigd. Hij wordt vaak afgebeeld met een bijl, omdat hij vermoedelijk werd onthoofd.

Sint-Helena, moeder van keizer Constantijn de Grote, zou de beenderen van Mattias naar Rome hebben overgebracht, vanwaar ze omstreeks 332 door bisschop Agricius naar de keizerstad Trier zijn vervoerd. In 1127 werden ze daar teruggevonden, waarop er een grote verering voor de apostel ontstond.
De benedictijnen van de Sint-Mattiasabdij in Trier vertellen dat het graf van de apostel zich in hun kerk bevindt. Jaarlijks reizen er zo’n vijfduizend pelgrims naar dit graf. Deze bedevaart vindt plaats in de twee weken voor Hemelvaart en de twee weken na Pinksteren.

Mattias is patroonheilige van de bouw- en timmerlieden, van schrijnwerkers, smeden, metselaars, de varkenshoeders, kleermakers en suikerbakkers.

Naar KRO-NCRV

 

Deel dit artikel