Heilige van de maand: Sint Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.

Op 24 januari viert de kerk het feest en de gedenkdag van Sint Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.

Deze Franciscus is vooral niet te verwarren met Sint Franciscus van Assisi (1181- 1226) en Sint Franciscus Xaverius (Jezuïet) (1506-1552).

 

Franciscus van Sales werd op kasteel Sales bij Thorens in Frankrijk geboren uit een adellijke familie en werd opgeleid bij de Jezuïeten. Na een uitgebreide universitaire opleiding in Parijs en Padua weigerde hij de rijke huwelijkskandidate te trouwen die zijn vader voor hem op het oog had, omdat hij priester wilde worden. Door de bemiddeling van de bisschop van Genève, ontving hij de priesterwijding. Hij kreeg al gauw een hoge kerkelijke functie in Genève. Aangezien Genève sinds de reformatie in calvinistische handen was, resideerde de bisschop van Genève in Annecy. Vanuit Annecy probeerde Franciscus de protestanten van Savoye te overtuigen van de katholieke leer. In 1602 werd hij bisschop. Hij voerde hervormingen door in zijn bisdom, onder andere wat betreft de priesteropleiding en de organisatie van abdijen en kloosters. Naast zijn preken en briefwisseling in toegankelijke taal stond hij bekend om zijn liefde voor de armen en om zijn boeken. Zijn meest bekende boek was de “Inleiding op het Devote Leven” (1607). Samen met de H. Francesca de Chantal stichtte hij de vrouwelijke Orde van Maria Visitatie (Visitandinnen) in 1610. Hij stierf in Lyon in 1622. In zijn tijd was hij een bijzondere bisschop met veel inzet voor de ontmoeting van katholieken en protestanten.

Hij werd in 1665 heiligverklaard. In 1877 werd hij door paus Pius IX tot kerkleraar uitgeroepen. Hij werd de beschermheilige van schrijvers en journalisten, vanwege zijn grote literaire activiteit. De congregatie van de salesianen die door Don Bosco werd gesticht, is naar deze Franciscus genoemd. Ook de Oblaten van de H. Franciscus van Sales (O.S.F.S.)  die in Nederland een congregatie hebben in Noord-Brabant, werden naar hem genoemd.

Enkele bekende uitspraken van hem zijn:

– “God is de God van het mensenhart” 

– “zich niet meer afvragen wat God met mij zal doen;

   Hem eenvoudigweg beminnen, onafhankelijk van wat

   Hij me geeft of niet geeft.”

–  ”men dient alles uit liefde te doen en niets uit dwang”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

N.B. In 1985 deed ik uitvoerig onderzoek naar zijn leven en werk in zijn geboortestreek rond Annecy – en ik schreef mijn kandidaatsscriptie over deze heilige. Jarenlang was ik huisgenote van één van de paters Oblaten. (Pastor Nellie)

Deel dit artikel