Denk aan de Vastenactie-juist nu!

Nu het open­ba­re leven tot stilstand is geko­men als gevolg van maat­regelen tegen het corona ­vi­rus, vindt ook de jaar­lijkse collecte voor de Vas­ten­ac­tie geen doorgang. Collec­te­ren hier­voor gebeurt normaal ge­spro­ken juist in de Veer­tig­da­gen­tijd.

Mgr. Van den Hout, bis­schop­re­fe­rent voor Missie en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king, vraagt om de Vas­ten­ac­tie niet te vergeten. Hij zegt hierover namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “In deze bij­zon­dere Vasten­tijd is het be­lang­rijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook we­reld­wijd.”

Beroeps­on­der­wijs en on­der­ne­mer­schap

Vas­ten­ac­tie vraagt dit jaar aan­dacht voor projecten rondom beroeps­on­der­wijs en on­der­ne­mer­schap. De organi­sa­tie laat weten dat behalve dat er niet ge­col­lec­teerd kan wor­den, bijna alle campagne­acti­vi­teiten stil liggen.

“Vas­ten­ac­tie wil ervoor zorgen dat mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den hiervan niet de dupe wor­den en dat projecten door­gaan.” Directeur Peter van Hoof spreekt de hoop uit “dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze hui­dige grote en kleine problemen”.

Hij vraagt alle kerk­le­den om hun voor­ge­no­men bijdrage aan de collecte over te maken op bankreke­ning­num­mer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vas­ten­ac­tie of online via de web­si­te.

Lees op de website van de Vastenactie het interview met Patrick uit Zambia

 

Deel dit artikel