Nieuws vanuit het bestuur

 

We zijn inmiddels een aantal keren bijeengekomen om te spreken over de lopende zaken binnen de Parochie. Ook hebben we inmiddels een begin gemaakt met de langere termijn plannen. Deze lange termijn plannen zullen met name gebaseerd zijn op de begroting die jaarlijks gemaakt moet worden. Daar wringt natuurlijk ook de schoen. De inkomsten stijgen de laatste jaren binnen de parochie niet terwijl de meeste kosten dat wel doen, daar zult u als parochiaan over mee kunnen spreken. Dat er op termijn iets moet gebeuren aan het in de hand houden van de kosten begrijpen we allemaal. Dat dit gepaard gaat met mogelijk pijnlijke maatregelen zullen we ook onder ogen moeten zien. Ik heb er vertrouwen in dat wij als bestuur samen met de locatieraden en niet in de laatste plaats met u als parochiaan de juiste noodzakelijke keuzes kunnen maken. De besluiten zullen veel mensen aangaan vandaar dat het bestuur van mening is dat getracht moet worden om draagvlak te creëren bij alle belanghebbenden.

Het bisdom heeft inmiddels een actie opgezet om inzicht te verkrijgen in de levensvatbaarheid van de verschillende geloofsgemeenschappen en parochies. Hierover hebt u kunnen lezen in een van de voorgaande “Rots en Bron”. We hopen als bestuur dat we op redelijk korte termijn een begin kunnen maken met die inventarisatie. De huidige pandemie werkt daar niet aan mee ondanks dat iedereen graag ziet dat alles op een normale manier verloopt maar jammer genoeg is dat nog steeds niet zo.

Rest mij u namens het bestuur een zalig kerstfeest te wensen en alvast alle goeds en gezondheid voor 2022.

 

Ben Bontjer

Vice-voorzitter

Deel dit artikel