Pastoor Buter en de synode

 

Nee, deze titel slaat niet op ondergetekende, maar op pastoor Johannes Wilhelmus Josephus Buter (geen familie). Op 4 mei 1934 werd hij feestelijk binnengehaald in zijn nieuwe parochie in het Gelderse Azewijn. In De Graafschap Bode van maandag 7 mei was te lezen: “De heer Th. De Wiel nam als oudste van het kerkbestuur het woord en heette pastoor Buter hartelijk welkom. Spr. wees op de blijdschap der parochianen, op hun bereidheid om hun plichten jegens den Priester te vervullen; hij hoopte dat de Z.E. lange jaren voor de parochie moge werken, tot heil van de parochie en tot eigen geluk.” Op bijgaande foto zien we de pastoor en “omgeven door lieftallige kleine bruidjes werden hem hier door de kinderen schoone woorden toegezongen.”   Het “Welkomstlied voor pastoor Buter” sprak duidelijke taal. Als u de melodie kent (Aan U, o koning der eeuwen) kunt u het zo zingen:

 

“Uw stem zal weerklank steeds vinden

In ’t hart van dit volgzaam volk.

Want predikt Gij ’t Evangelie

Dan zijt Gij ’s Heeren tolk.

Wij kennen onze plichten

Van eerbied, dank en trouw.

Uw leiding zal ons richten

Op Christus’ levenweg. (bis)

 

Zijn hele levensverhaal is op internet te vinden. Hij overleed na een lang ziekbed op 9 februari 1948, 61 jaar oud. Op 13 februari werd hij onder grote belangstelling begraven op het kerkhof van Azewijn, waar zijn graf nog altijd te zien is. Vanwaar nou deze terugblik op het leven van deze pastoor?

 

Bij toeval kwam ik op internet het bericht van zijn feestelijke intocht tegen en ging op zoek naar meer informatie over hem. Onwillekeurig moest ik de laatste weken denken aan deze pastoor Buter van toen en zijn naamgenoot nu en aan de Kerk in ons beider dagen. Als hij nu zou terugkomen in onze kerk, hoe zou hij dan reageren? Zou hij er zich thuis voelen? Bij de viering in de volkstaal, locatieraden en parochiebestuur, werkgroepen, kerkgang, woord- en communievieringen? En wat zou hij vinden van het synodale proces dat paus Franciscus gestart is en waar we in onze parochie vier avonden over hebben gepraat?

 

Er is in bijna een eeuw ontzettend veel veranderd in Kerk en maatschappij. Velen vinden dat de Kerk met haar tijd mee moet gaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ook standpunten van de Kerk op gebied van de bekende ethische en morele thema’s mogen best eens goed heroverwogen worden. Laten we echter niet vergeten dat de paus van over de hele wereld reacties op zijn bureau krijgt en dat hij vele meningen te verwerken krijgt. Ik wens hem en allen die hem daarin ondersteunen veel wijsheid toe. Dat de Kerk moet veranderen, daar kan ik mij zeker in vinden. Maar stiekem ben ik wel eens jaloers op pastoor Buter in Azewijn.

 

pastoor Albert Buter

 

 

Deel dit artikel