Paus roept op tot gebed. Gebed in plaats van angst.

Aan het einde van zijn toe­spraak bij het Angelus-gebed, riep paus Fran­cis­cus zon­dag 22 maart alle chris­te­nen op om zich dage­lijks te verenigen in gebed, in ant­woord op de we­reld­wijde drei­ging van het corona­vi­rus.

Woens­dag 25 maart 12.00 uur – Onze Vader

Heel bij­zon­der vraagt de paus om woens­dag 25 maart, wanneer het hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap), wordt gevierd, op het mid­daguur in ge­za­men­lijk­heid het Onze Vader te bid­den.

Paus Fran­cis­cus: “In deze benarde dagen terwijl de mens­heid beeft van angst door de drei­ging van de pandemie, zou ik willen voor­stel­len aan alle chris­te­nen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoof­den van de Kerken en de leiders van iedere Chris­te­lijke ge­meen­schap uit, om samen met alle chris­te­nen van ver­schil­lende confessies, de Almach­tige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bid­den dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik ie­der­een uit om dit ver­schil­lende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bid­den aanstaande woens­dag 25 maart op het mid­daguur. Moge de Heer op die dag waarop veel chris­te­nen de aan­kon­di­ging van de menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luis­te­ren naar het verenigde gebed van alle leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den om de over­win­ning van de Verrezen Christus te vieren.”

Bid mee

Mgr. Hans van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “Met deze uit­no­di­ging aan alle chris­te­nen bena­drukt paus Fran­cis­cus de grote kracht van het gebed en van het bid­den in een­heid. De ver­sprei­ding van het corona­vi­rus brengt veel angst met zich mee. Maat­regelen om als mensen afstand van elkaar te hou­den en het liefst binnen te blijven, betekenen voor veel mensen isole­ment en een­zaam­heid. Ik hoop van harte dat veel katho­lie­ken en andere chris­te­nen we­reld­wijd daad­wer­ke­lijk gehoor geven aan de oproep van de paus om in ge­za­men­lijk­heid het Onze Vader te bid­den. Graag geef ik de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus onder meer door aan de Raad van Kerken in Neder­land. Ons samen bid­den blijft niet zonder vruchten.”

Vrij­dag 27 maart 18.00 uur – Urbi et Orbi

Bij het Angelus­ge­bed kon­digde de paus ook aan dat hij aanstaande vrij­dag 27 maart zal bid­den vanaf het bordes van de Sint Pieters­basi­liek en dat hij de zegen Urbi en Orbi zal geven.

Paus Fran­cis­cus: “Met deze zelfde intentie, zal ik aanstaande vrij­dag 27 maart, om 18.00 uur, voorgaan in een gebeds­mo­ment op het bordes van de Sint Pieters­basi­liek, ten overstaan van het lege plein. Ik nodig ie­der­een uit om in de geest deel te nemen via de mid­de­len van de com­mu­ni­ca­tie. We zullen luis­te­ren naar het Woord van God, we zullen ons smeek­ge­bed verheffen, we zullen het Aller­hei­ligst Sacra­ment aanbid­den, waarbij ik aan het einde de zegen Urbi et Orbi zal geven, waaraan de moge­lijk­heid wordt verbon­den om een volle­dige aflaat te ont­van­gen.

We willen de pandemie die veroor­zaakt is door het virus be­ant­woor­den met het geheel van gebed, compassie en teder­heid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabij­heid voel­baar maken aan de personen die het meest een­zaam zijn en het het meest moei­lijk hebben. Onze nabij­heid aan de artsen, de werkers in de ge­zond­heids­zorg, verplegers en verpleegsters, vrij­wil­li­gers… Onze nabij­heid aan de autori­teiten die strenge maat­regelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabij­heid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de rege­ring vraagt om te doen voor het wel­zijn van allen ten uit­voer wor­den gebracht. Nabij­heid aan allen.”

Gebed in plaats van angst

Mgr. Van den Hende: “Paus Fran­cis­cus roept op om de crisis van corona tege­moet te tre­den met ge­za­men­lijk gebed, in plaats van met angst. Samen bid­den om de Heer te vragen om hulp en ontfer­ming, en -voorbij angst en afstand- ons ver­trouwen te blijven stellen in de liefde van God. Samen bid­den opdat de Heer onze harten omvormt en wij ons meer openen voor onze mede­mens en elkaar helpen en steunen waar dat moge­lijk is. Het is daarom dat de paus naast gebed het belang van compassie onder­streept en het door hem veel gebruikte woord teder­heid.”

Het is uitzon­der­lijk dat paus Fran­cis­cus nog vóór dat het Pasen is, op vrij­dag 27 maart de zegen Urbi en Orbi zal geven, ingeleid door het woord van God en een moment van gebed, en verbon­den met de moge­lijk­heid een volle­dige aflaat te ont­van­gen.

Van den Hende: “Hier wordt dui­de­lijk dat al ons vragen en bid­den gewor­teld is in de over­tui­ging dat de Heer waar­lijk is verrezen en dat zijn liefde sterker is dan dood en zonde, en dan welk virus dan ook.”

 

Deel dit artikel