Wat doen wij?

Parochie en Caritas zijn onlosmakelijk verbonden.

Het werkterrein van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) bevindt zich hoofdzakelijk in de verschillende geloofsgemeenschappen, op locatie, dichtbij de mensen. Het behelst ook contact met andere kerkelijke of maatschappelijke organisaties. Het werkterrein van de PCI overstijgt gemeentegrenzen. Dit alles stelt extra eisen aan communicatie, afstemming en overlegsituaties van de PCI. De Raad van Advies van de PCI is daarvoor een onontbeerlijk orgaan.

De PCI staat het volgende te doen

Vanuit onze christelijke overtuiging gestalte geven aan de caritas door dienstbaar te zijn. Dit doen wij door enerzijds de bestaande activiteiten in de parochie te continueren en te ondersteunen. Anderzijds doen wij voorstellen gezamenlijke projecten en activiteiten op te zetten. Dit alles in goed overleg met de parochie en de diverse werkgroepen.

Op veel plaatsen delen diaconale groepen hun levens- en geloofservaringen. Signalen uit de samenleving worden er gehoord en besproken. Present zijn in de samenleving. Een voornaam deel van onze opdracht. Actief zijn op het terrein van armoede en eenzaamheidsproblematiek. Dwarsverbanden leggen met andere christelijke en/of maatschappelijke organisaties.

Deel dit artikel