Diaconie

Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.
(Lucas 6,36)

Want Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,
Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen.
Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed,
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe.

Dan zullen de rechtvaardige Hem antwoorden:
‘Heer wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen,
of naakt en hebbe U gekleed?
Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien
en zijn we naar U toe gekomen?

De koning zal hen antwoorden:
‘Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’.
(Mattheüs 25, 35- 40)

Pastoraatsgroep

Het werkveld Diaconie richt zich op hulp aan kwetsbare mensen middels de werkgroepen Wijkcontacten, Kerk Open, VOM, Kerk en Samenleving, Interkerkelijke Diaconie en vooral ook Zieken en Ouderen.

Verder ontwikkelen van het besef dat je in een geloofsgemeenschap er voor elkaar bent. Iedere gedoopte mens heeft de opdracht om te zien naar zijn/haar naaste. Dit diaconale bewustzijn versterken. Eigenlijk dus in de parochie een bezinning rond de diaconale spiritualiteit op gang brengen.
Vervolgens onderzoeken hoe de verschillende kerken op dit moment die opdracht gestalte geven.

Vanuit de diaconale spiritualiteit gaat de pastoraatgroep pastorale relaties aan met mensen en is hen nabij onder allerlei omstandigheden. Zij werkt nauw samen met het pastoraal team en met hieronder genoemde groepen.

Er zijn binnen de parochie werkgroepen die hun steentje bijdragen om voor de medemens klaar te staan. We noemen hierbij: zieken en ouderen, caritas, wijkcontactwerk, P.C.I., V.O.M., Kerk-Open en Kerk en Samenleving. Binnen de kerken zijn van oudsher deze werkgroepen actief geweest, vandaag de dag nog actief en zullen naar de toekomst toe actief worden.

Iedere groep werkt op eigen wijze maar zal gaan functioneren, elkaar aanvullend en bevestigend, zonder onderlinge concurrentie. Het is daarom belangrijk om te komen tot een regelmatig overleg tussen deze groepen om daardoor de werkzaamheden te versterken en eventuele ‘blinde vlekken’ weg te nemen. Op deze wijze zullen de mensen die men bezoekt en van hulp voorziet, nog meer van dienst kunnen zijn dan voorheen.
De groepen zijn op deze wijze op de hoogte van hun eigen functioneren en het functioneren als geheel / eenheid binnen de parochie.

Netwerk opbouwen en contact maken met andere instanties (kerkelijk en maatschappelijk) op het terrein van de diaconie. Samen optrekken in het lenigen van noden en het opkomen voor de zwakken.

Een Interparochieel Beraad Diaconie oprichten dat signalerend en initiërend gaat werken. Die de visie van de christelijke barmhartigheid naar de toekomst toe blijft behartigen, zowel binnen de parochie als in de samenleving. Momenteel is er een werkgroep die beleid ontwikkelt rond diaconie.

Deel dit artikel