Liturgie

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn opraakte, wende de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn’. Jezus antwoordde: ‘Vrouw, wat heb ik met jou te maken? Mijn uur is nog niet gekomen’. Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar’.
Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. ‘Doe die bakken vol water’, beval Jezus hen. Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en brengt het naar de tafelmeester’. Zij deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wel. De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden Hem.
Daarna vertrok Hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar zij enkele dagen bleven.
(Johannes 2, 1- 12)

Laatste Avondmaal

Het werkveld Liturgie zorgt ervoor dat we vieringen kunnen houden. Dit werkveld omvat werkgroepen als Lectoren, Kosters, Koren, Collectanten, enz., die duidelijk in een viering aanwezig zijn, maar ook werkgroepen die achter de schermen werken, zoals de Roostercommissie, Tekstgroepen voor speciale vieringen, bijvoorbeeld voor Gezinsvieringen of vieringen met Kerst, enzovoort.

De liturgie binnen de parochie wordt gevierd volgens het Altaarmissaal en de Lectionaria (eucharistieviering) en met goedgekeurde Communiegebeden (Woord en Communievieringen) volgens de regels van de NRL (Nationale Raad voor Liturgie) vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit alles is conform het Tweede Vaticaans Concilie en volgens de beleidslijn van de Nederlandse Bisschoppen.

Er zijn nu vier vieringen op de weekdagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ingesteld. Deze vieringen worden over het algemeen goed bezocht en men hecht inmiddels grote waarde aan hun bestaan. We willen blijven onderzoeken of er ook een viering plaats kan vinden op de maandag.

De eigenheid van de verschillende vormen van liturgie verder ontwikkelen. De verschillende doelgroepen meer zélf in de liturgie laten participeren (jongeren, gezin, kinderwoorddienst etc.).

Meer vieringen gaan ontwikkelen. Daarvoor is de oprichting van een Interparochiële Liturgiegroep nodig (heet nu Tekstgroep).

Ernaar streven dat de kerken overdag open zijn.

  • huiszegening
  • huisliturgie
  • rozenkrans bidden
  • in doordeweekse vieringen bidden voor de overledenen
  • Taizé vieringen
  • vierende opening van ouderavonden, bijeenkomsten van werkgroepen
  • Marialof in de maanden Mei en Oktober
  • Vesperviering met uitstelling van het Allerheiligste (hiermee is een begin gemaakt in de Kapel van Huize St. Franciscus te Veendam in de Mariamaanden Mei en Oktober)
Deel dit artikel