Tarieven

Kerkgelden

Het werkveld Financiën registreert de inkomsten en uitgaven van de geloofsgemeenschap en zorgt dat het geld dat door u gegeven wordt voor kerkbijdrage, andere giften en misintenties op zorgvuldige wijze wordt verwerkt. De geloofsgemeenschap draagt bij aan de vaste kosten van de Heilige Norbertusparochie zoals kosten voor onderhoud van de pastores, afdrachten aan bisdom enzovoort.

In een parochie worden veel onkosten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Onderhoud van de kerkgebouwen en de parochiecentra
 • Verwarming, licht en water
 • Onderhoud van de begraafplaatsen
 • Drukwerk voor parochiecontact, boekjes voor bijzondere vieringen enz.
 • Kosten van de eredienst: hosties, miswijn, kaarsen enz.

De hiervoor benodigde kerkgelden worden verkregen uit de kerkbijdragen (actie kerkbalans) van de parochianen, collectes en de tarieven voor de verschillende diensten.

Tarief misintentie vanaf 1 januari 2015: € 9,00


Definitief vastgestelde tarieven in de bestuursvergadering van 16 februari 2016

Tijdens de bestuursvergadering op 16 februari 2016 zijn de tarieven voor bijzondere vieringen opnieuw vastgesteld, deze vindt u in de onderstaande tabel.

Voorgesteld besluit

 1. Vaststellen van de tarieven voor bijzondere vieringen in de Heilige Norbertusparochie, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
 2. Eenduidig beleid met betrekking tot het houden van een collecte in bijzondere vieringen.

Argumenten

 1. Binnen de parochie hanteren we eenduidige tarieven voor bijzondere vieringen, bijvoorbeeld voor een doop, huwelijk, jubileum of uitvaartdienst.
  Daarbij willen we voor degenen die niet of weinig bijdragen aan Kerkbalans andere tarieven hanteren dan voor trouwe parochianen, die in de afgelopen drie jaar minimaal € 75,- per jaar hebben bijgedragen aan Kerkbalans. Hiermee is duidelijk of iemand wel of niet in aanmerking komt voor het lagere tarief.
 2. Tegelijkertijd willen we niet dat het te betalen bedrag mensen er van zou weerhouden om met de kerk verbonden te zijn of te blijven, bijvoorbeeld door hun kind te laten dopen. Daarom houden we de tarieven op een hoogte die voor niemand een beletsel zou mogen zijn, waarbij we ook kijken naar de inspanning die van de parochie en de pastores wordt gevraagd om deze viering te verzorgen.

In bijzondere gevallen kan de pastor of het parochiebestuur besluiten om af te wijken van de vastgestelde tarieven.

Tarieven voor bijzondere vieringen vanaf 1 januari 2016
Bijzondere viering Tarief Tarief deelnemers Kerkbalans
Doop € 70,00 € 35,00
Huwelijk € 700,00 € 350,00
Uitvaart (begrafenis / crematie) € 700,00 € 350,00
Crematie zonder gebruik van de kerk € 500,00 € 250,00
Viering buiten de geregelde vieringen (bijv. jubileum) € 700,00 € 350,00
Deelname 1e Communie € 70,00 € 35,00
Deelname Vormsel € 70,00 € 35,00
 1. Een bijzondere viering is in bijna alle gevallen ook een eucharistieviering. Een collecte in een eucharistieviering is een vast onderdeel van de liturgie. De giften van de kerkbezoekers worden als een offer op het altaar geplaatst en daarmee geven wij uiting aan onze christelijke opdracht. Omdat de collecte een onderdeel is van de liturgie, worden er in een bijzondere viering altijd een of meer collectes gehouden. Het bestedingsdoel van de collecte is de geloofsgemeenschap of de Heilige Norbertusparochie, waarbij eventueel een accent kan worden gelegd op een bepaalde bestemming binnen de parochie, bijvoorbeeld de Caritasinstelling Heilige Norbertus. Een collecte bestemmen voor een doel buiten de parochie is niet mogelijk, omdat we iedere discussie over het karakter van een bepaald initiatief willen vermijden. Hierbij kan gedacht worden aan particuliere acties voor de bestrijding van een bepaalde ziekte of voor dekking van bijzondere medische kosten van een specifieke patiënt. In uitzonderlijke gevallen kan de pastor het voorstel doen om de opbrengst van de collecte te beschouwen als een bijdrage voor misintenties.
 2. Voor alle duidelijkheid: het houden van een inzameling van geld (of eventueel goederen) na de dienst bij het verlaten van de kerk zien we niet als een collecte zoals dat onder punt 3 is beschreven. In goed overleg is het bij een bijzondere viering wel mogelijk op deze wijze een inzameling te houden voor een specifiek doel, mits dat doel past binnen het gedachtegoed van de Rooms-Katholieke kerk.
Deel dit artikel